Klager og utilsigtede hændelser

Klager
Som patient kan du klage til Styrelsen for Patientklager over behandling i det offentlige
sundhedsvæsen, herunder behandling hos speciallægen. 
Du kan klage til Styrelsen for Patientklager:

Hos Styrelsen for Patientklager kan du få mere information om hvilke klager Styrelsen for Patientklager behandler. 

Du klager ved at udfylde et digitalt klageskema på borger.dk. Du finder det digitale skema ved at:

  1. logge på https://borger.dk med NemID
  2. klikke på linket ”Sundhed og sygdom”
  3. klikke på linket ”Klage over sundhedsvæsenet"

Er du i tvivl, kan du få hjælp og vejledning i forhold til din klage ved at kontakte dit regionale patientkontor eller Styrelsen for Patientklager.


Utilsigtet hændelse
Opstår der en situation i sundhedsvæsenet, der medfører skade eller risiko for skade på en patient, kan du indberette det som en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal rapportere en utilsigtet hændelse, kan du altid henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed


Bivirkninger og hændelser ved medicinsk udstyr
Der er også mulighed for at rapportere bivirkninger ved medicin til Lægemiddelstyrelsen,
samt mulighed for at rapportere hændelser ved brug af medicinsk udstyr

Klage over serviceniveauet og sundhedspersoners opførsel
Som patient kan du også klage over

Det gør du ved at henvende dig til Regionen, du bor i. Du kan rette kontakt til patientvejlederen på det lokale patientkontor. 


Patienterstatning
Du kan få erstatning, hvis du har pådraget dig en skade under behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Erstatningen er ikke betinget af, at der er sket en fejl. Du kan søge Patienterstatningen om erstatning uden at klage via klagesystemet.

Patienterstatningen hjælper patienterne med at få den erstatning, som de har krav på efter loven. Når journaler og andet relevant materiale er indhentet afgør Patienterstatningens jurister i samarbejde med lægelige specialister, om der er sket en skade, der kan erstattes efter loven. Det er gratis at anmelde en skade.  

Hvis du ønsker at ansøge om erstatning efter behandling i det offentlige sundhedsvæsen herunder hos speciallægen, skal du henvende dig til Patienterstatningen.